Tagarchief: groenlinks Leiden

Kijk, daarvoor zit ik nou in de politiek: Singelpark Kweektuin

Goed nieuws vandaag: de Vrienden van het Singelpark krijgen een eigen kweektuin. De gemeente Leiden stelt hiervoor tijdelijk de Trafolocatie beschikbaar. Dat is een braakliggend terrein van ruim 2000 m2 op een prominente plek bij Leiden CS. Leidenaren en andere bezoekers van de stad kunnen aan de kweektuin bomen en planten doneren die straks een mooie plek krijgen ergens in het Singelpark.

Ik ben heel blij met dit nieuws. Het is een snelle uitvoering van de GroenLinks motie ‘tijdelijk gebruik’, die bij de behandeling van de herontwikkeling van het Stationsgebied in oktober 2012 werd aangenomen.  Kijk, daarvoor zit ik nou in de politiek. Dank aan wethouder Pieter van Woensel voor zijn daadkracht en natuurlijk veel succes voor de Vrienden van het Singelpark!

De Trafolocatie (beeld © http://www.singelpark.nl/)

Meer informatie over de kweektuin in het artikel hieronder (bron: http://www.singelpark.nl/)

Vrienden Singelpark krijgen eigen kweektuin

De Vrienden van het Singelpark krijgen een eigen kweektuin. Leidenaren en andere bezoekers van de stad kunnen hier bomen en planten doneren die straks een mooie plek krijgen ergens in het Singelpark. Bijvoorbeeld een boom die te groot is geworden voor de eigen voortuin. Of een stekje van een mooie vaste plant met emotionele waarde voor de gever. In de kweektuin worden de bomen en vaste planten verder opgekweekt totdat ze een definitieve bestemming hebben in het park.
Trafolocatie 
De gemeente Leiden stelt de Trafolocatie tijdelijk beschikbaar voor de Singelpark Kweektuin. Dat is een braakliggend terrein van ruim 2000 m2 op een prominente plek tussen Leiden CS, het IBIS Hotel en het oude belastingkantoor, vlak bij de Morssingel. ‘Daar zijn we heel blij mee’, aldus initiatiefnemer Jeroen Maters, bestuurslid van de Vrienden. ‘Het Stationsgebied krijgt er dan meteen een mooiere en groenere uitstraling door. En voor ons is het een mooie, zonnige zichtlocatie.’ Op dit moment wordt het terrein gereed gemaakt om in mei de eerste bomen en planten te kunnen ontvangen.

Ontwerp voor de kweektuin (beeld © http://www.singelpark.nl/)

Planten met een verhaal
‘Het zou geweldig zijn als het Singelpark vol komt te staan met bomen en vaste planten met een verhaal, geschonken door duizenden Leidenaren en bezoekers van de stad’, aldus Jeroen Maters. ‘Het past in het winnende idee om van het Singelpark een zes kilometer lange hortus/arboretum te maken met een rijke kosmopolitische beplanting. Een park voor en door inwoners van de stad.’ Het geld dat normaal naar de aanschaf van bomen en planten zou gaan, kan dan worden gestoken in andere investeringen in het park.
Aanleg en beheer door Vrienden
Vrijwilligers van de Vrienden van het Singelpark zullen de aanleg en het beheer van de kweektuin gaan verzorgen. Het Singelpark is een burgerinitiatief. De Vrienden van het Singelpark willen samen met vele inwoners en organisaties in de stad helpen om van het zes kilometer lange park langs de zeven Leidse singels het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland te maken.

Leeg in Leiden?

De gemeente zal zich gaan inspannen om haar lege panden tijdelijk beschikbaar te stellen voor partijen met een culturele- of maatschappelijke doelstelling. Bij de behandeling afgelopen dinsdag van de tweede bestuursrapportage, kreeg de motie van GroenLinks, die hiertoe opriep, een meerderheid in de raad. Na de zomer zal het college aan de raad rapporteren of er successen zijn geboekt of niet.

Uit de bestuursrapportage bleek dat er zo’n 20 panden van de gemeente tijdelijk leeg staan. Deze leegstand kostte de gemeente dit jaar € 350.000.=. Natuurlijk wordt wel geprobeerd deze panden te verkopen maar eenvoudig zal dat niet zijn. GroenLinks vindt dat in de tussentijd deze panden beter benut kunnen worden dan nu het geval is. Bijvoorbeeld door ze beschikbaar te stellen voor makers van beeldende kunst, theater of muziek of voor kwetsbare groepen in afwachting van doorstroming naar reguliere huisvesting.

Dat leegstand van panden de gemeente geld kost vindt GroenLinks nog niet eens het grootste probleem. Belangrijker is dat het vooral niets bijdraagt aan de stad. “Als het dan toch geld kost, laat het dan in ieder geval cultureel of maatschappelijk ook iets opleveren” is de logische gedachte van GroenLinks. Met veel goede wil en creativiteit moet het voor de gemeente mogelijk zijn om gebruikers voor de leegstaande panden te vinden die blij zullen zijn met een tijdelijke ruimte tegen een redelijke vergoeding.

GroenLinks verwacht veel van het college na de zomer. Leegstand is een verspilling van schaarse ruimte, die wij ons niet kunnen veroorloven. In andere steden zijn talloze voorbeelden te vinden van succesvol tijdelijk gebruik. Er is geen enkele reden te verzinnen waarom dit in Leiden niet zou kunnen.

Voorbeelden van tijdelijk gebruik in andere steden:

http://www.stipo.nl/Tussentijd_Rotterdam

http://www.annavastgoedencultuur.nl/

http://www.slak.nl/slak/

http://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/stadsloods/

 

Het Stationsgebied en het gat van 200 miljoen.

Donderdag 20 september werd in de Commissie Ruimte en Regio de herontwikkeling van het Stationsgebied van Leiden besproken. Een waanzinnig ambitieus, gigantisch groot en buitengewoon gecompliceerd project waar enorme financiële risico’s aan vast zitten. GroenLinks heeft gevraagd om de behandeling van dit belangrijke dossier uit te stellen tot na de behandeling van de Ruimtelijke Agenda 2025.

In het voorjaar van 2010 [!] werden in de raad twee belangrijke moties van GroenLinks en de Christen Unie aangenomen. Het college kreeg de opdracht om met de raad een fundamentele discussie te voeren over de Leidse ruimtelijke investeringen op de lange termijn. Deze discussie is nog steeds niet gevoerd! Het is inmiddels wel duidelijk dat uitvoering van alle ruimtelijke ambities tot 2025, de stad Leiden een geschat tekort zal opleveren van rond de 200 miljoen.

De ruimtelijke agenda

 

200 miljoen euro tekort en ondertussen dendert de ontwikkelingstrein van het college door. Groen Links vindt dit onbegrijpelijk en onverantwoord. Het kan niet anders dan dat er geschrapt moet worden in de ruimtelijke ambities en dat er keuzes gemaakt worden over hoe de stad er over 10 jaar uit zou kunnen zien. Wat is belangrijker: parkeergarages of het Singelpark, herontwikkeling van het Stationsgebied of herstructurering van de Kooi en de Zeeheldenbuurt? De Ringweg-Oost of betere inrichting en beheer van de openbare ruimte?

De discussie over de Ruimtelijke Agenda 2025 zal in november gehouden worden. Het zal een lastige, politieke maar ook fundamentele discussie worden. Leiden zal anders moeten gaan kijken naar haar ontwikkelingsvisie en haar verdienmodellen. GroenLinks vind dat alle ruimtelijke projecten meegenomen moeten worden in deze discussie. Dit geldt zeker ook voor de herontwikkeling van het Stationsgebied.

GroenLinks zal bij de behandeling van het Stationsgebied in de raad van 9 oktober vragen om heroverweging van het project Stationsgebied mogelijk te maken nadat de Ruimtelijke Agenda 2025 later dit jaar door de raad is vastgesteld.

Programma Stationsgebied

 

GroenLinks Leiden en de Stad van Ontdekkingen

Donderdag 13 september wordt in de raad de nieuwe ontwikkelingsvisie 2030 “Leiden, Stad van Ontdekkingen” besproken. Internationale kennis en historische cultuur staan hierin centraal. Nog meer dan nu het geval is wil de gemeente gaan inzetten op de ontwikkeling van de kenniseconomie en op het verbeteren van de historische binnenstad. GroenLinks vind het zeker geen slechte visie maar één belangrijk begrip staat er niet in: duurzaamheid

In 2004 heeft Leiden de ontwikkelingsvisie “Leiden, Stad van Ontdekkingen” opgesteld. Hierin wordt beschreven waar tot 2030 de uitdagingen liggen voor Leiden en waar we naartoe willen met de stad. Omdat de vooruitzichten voor Nederland en voor Leiden in 6 jaar sterk veranderd zijn, wordt deze visie nu geactualiseerd. Dat is goed. Het biedt kansen om met actuele inzichten nieuwe ideeën toe te voegen.

Het is een belangrijk document. Andere richtinggevende stukken, zoals de Ruimtelijke Structuurvisie en de Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie, maar ook de Cultuurnota, de Nota Wonen en de Sportnota moeten passen in de ontwikkelingsvisie “Leiden, Stad van Ontdekkingen”

‘Internationale kennis’ en ‘historische cultuur’ zijn de twee pijlers inde nieuwe visie, die donderdag 13 september in de gemeenteraad wordt besproken. ‘Internationale kennis’ richt zich op het verder versterken van de kenniseconomie. De Universiteit, het LUMC, de Hogeschool, de ROC’s, het voortgezet- en basisonderwijs en de bedrijven op het Bio Science Park spelen hierin een belangrijke rol. Leiden is echter niet de enige stad die zich richt op ontwikkeling van de kenniseconomie. De concurrentie is groot en grensoverschrijdend. Leiden concurreert niet alleen met Eindhoven of Amsterdam maar ook met andere universiteitssteden, wereldwijd. Er is dus meer nodig!

Gelukkig heeft Leiden ook haar ‘historische cultuur’. De monumentale binnenstad is een onderscheidende kwaliteit in vergelijking met andere gemeenten in de (wijde) omgeving. Investeren in de binnenstad moet de aantrekkelijkheid van Leiden voor bedrijven en bezoekers verhogen. Terecht speelt cultuur een belangrijke rol hierin.

Maar volgens GroenLinks is de koppeling tussen ‘internationale kennis’ en ‘historische cultuur’ niet genoeg om Leiden werkelijk tot een ‘Stad van Ontdekkingen’ te maken. De stad van de toekomst is een duurzame stad. Wil Leiden blijven concurreren met andere steden in de wereld dan zal zij meer moeten investeren in een ‘groenere’ stadseconomie. Maar minstens zo belangrijk: de duurzame stad is een aantrekkelijke, groene en leefbare stad, niet alleen voor bezoekers maar vooral ook voor de inwoners van Leiden, nu en in de toekomst. Ambitie op het gebied van klimaatbeleid en duurzaamheid zijn voor GroenLinks dan ook noodzakelijk voor een goede stadsvisie.

GroenLinks vindt bovendien dat er in de “Stad van Ontdekkingen” te weinig aandacht is voor de toekomstige ontwikkeling van wijken en buurten buiten de binnenstad. Hier wonen de meeste Leidenaren en ook hier zijn investeringen nodig: in de openbare ruimte, in scholen, in sportvoorzieningen, in renovatie en isolatie van woningen, in sociaal-maatschappelijke voorzieningen, in groen, etc. Een toekomstvisie op de ontwikkeling van de Leidse ‘buitenwijken’ mag volgens GroenLinks dan ook niet ontbreken in de ontwikkelingsvisie “Leiden, Stad van Ontdekkingen”

Terecht staat in de “Stad van Ontdekkingen” dat voor versterking van de internationale kennis en de historische cultuur de wil tot vernieuwing en de moed om te experimenteren nodig zijn. Dit besef is voor GroenLinks een belangrijk onderdeel van de ontwikkelingsvisie. Een moderne stad is geen museum maar is creatief, constant in beweging en loopt vooruit op de ontwikkelingen in de maatschappij. Innovatie moet volgens GroenLinks een leidend begrip worden binnen de Leidse bestuurscultuur. Leiden, de ‘Stad van Ontdekkingen” is een niet alleen een duurzame stad maar ook een innovatieve stad!

Walter van Peijpe en Jan Thijs Leeuwrik Nieborg

P.S. Donderdag 13 september is de ontwikkelingsvisie “Leiden, Stad van Ontdekkingen” in de raad goedgekeurd. Het college heeft enkele passages over duurzaamheid en de betekenis van buurten en wijken toegevoegd.

 

 

Hé jongens, hoeveel willen we erbij hebben in de binnenstad?

“Hé jongens, hoeveel willen we erbij hebben in de binnenstad? 1500? 1000? Wie roept iets?”
“1500 openbare toiletten, is dat niet een beetje teveel van het goede?”
”Ha, ha, extra parkeerplaatsen bedoel ik, voor in ons verkiezingsprogramma.”
“Doe maar 1500, dan polderen we naar 1000 bij de coalitieonderhandelingen.”

En zo kwam één van de speerpunten van de Leidse VVD terecht onder punt 9 in het beleidsakkoord ‘Samen Leiden’ : 1000 extra parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarages in de binnenstad (Garenmarkt, Lammermarkt en Kaasmarkt) te beginnen op de Garenmarkt en de Lammermarkt.

De Garenmarkt

“Heb jij dat parkeeronderzoek van Spark al gelezen?”
“Dat uit 2010 bedoel je? Ja, dat valt wat tegen hé, we komen helemaal geen parkeerplaatsen tekort”
“Toch wel op zaterdag, hoop ik?” “Nee, zelfs op zaterdag nog zo’n 800 vrije plaatsen. Maar gelukkig wel van slechte kwaliteit”
“Mooi, dan kunnen we toch gaan bouwen, dan bouwen we kwaliteit, dan komen de mensen vanzelf”
“Denk je? Moeten we dat niet even laten onderzoeken? Twee van die dingen kosten toch al snel zo’n 100 miljoen. Dat geld kunnen we ook goed gebruiken voor de Ringweg Oost”

En zo kwam er in 2012 een tweede onderzoek van Spark dat antwoord moest geven op de vraag: …..Kan worden onderbouwd dat de realisatie van 2 nieuwe parkeergarages (ca. 1.000 parkeerplaatsen) zal leiden tot meer bezoekers en daarmee een hogere parkeervraag in de Leidse binnenstad.’

“Dat valt niet tegen toch? Het kan, er komen meer mensen!”
“Ja. ja, maar wel veel minder dan ik had gehoopt. En ik zit een beetje in mijn maag met die randvoorwaarden.”
“Randvoorwaarden?”
“Ja, we moeten eigenlijk wel ruim 600 parkeerplaatsen op straat opheffen van Spark, dat verhoogt de kwaliteit van de openbare ruimte. Ze zeggen dat dat heel belangrijk is, daar komen de mensen ook op af”
“Ja doei, dat staat niet in het beleidsakkoord, we willen er 1000 extra bij, we gaan geen parkeerplaatsen opheffen!”

En dus werd op 31 mei 2012 het Kaderbesluit Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Wat Q-park en andere ontwikkelaars, vanwege de risico’s en de vele onzekerheden niet aandurfden, gaat Leiden nu zelf doen: twee ondergrondse parkeergarages bouwen en deze zelf exploiteren. Kosten: ruim € 100 miljoen.

GroenLinks vindt dit een te grote, te risicovolle en onnodige uitgave. De kans is aanzienlijk dat de twee garages zullen zorgen voor een structureel miljoenenverlies op de parkeerexploitatie. Het noodzakelijke opheffen van 600 straatparkeerplaatsen op plekken waar dat de openbare ruimte ten goede zou komen, zoals de op de Garenmarkt, de Steenschuur, het Rapenburg, het Gangetje, de Korevaarstraat, de Nieuwe Beestenmarkt, de Oude Singel en de Oude vest, zal met name financieel niet mogelijk zijn en gaat bovendien in tegen het beleidsakkoord tussen VVD, CDA, SP en D66.

De ROC-Lammenschans garage

“Wat doen we met het parkeerterrein op de Haagweg? Dat loopt goed en die busjes werken prima”
“Opheffen, jongen, opheffen, dat is al besloten. Die kunnen we er niet bij hebben, dan staan onze garages zo meteen leeg. Bovendien wil ik daar mooie huizen bouwen met een voor- en een achtertuin.”

En zo werd een onderdeel van punt 9 uit het beleidsakkoord van tafel geveegd: …..In het kader van duurzame mobiliteit worden de plannen voor een Duurzaam Mobiliteits- Centrum (DMC) op het Haagwegterrein actief ondersteund.”

 GroenLinks vindt dat het Haagwegterrein open moet blijven en uitgebreid kan worden naar een nog beter Duurzaam Mobiliteits Centrum [DMC]. Het DMC is nu al een uniek concept in Nederland. De transferbusjes op aardgas zijn van grote waarde voor Leidse musea, restaurants en congreslocaties. Oplaadpunten voor elektrisch vervoer, een vulstation voor aardgasvoertuigen, verhuur van deeltijdauto’s voor binnenstadbewoners, verhuur van steps, fietsen en elektrische auto’s en toeristische informatie, maken van het DMC meer dan zomaar een parkeerterrein. Het is het beste beginpunt van een bezoek aan Leiden.

Naast het DMC is er nog een prima alternatief voor de twee dure ondergrondse garages. Aan de zuidkant van Leiden kan de bestaande parkeergarage onder het ROC-Lammenschans met 450 parkeerplaatsen prima benut worden. Net buiten het centrum dus goed bereikbaar voor bezoekers uit bijvoorbeeld Voorschoten, Den Haag, Zoetermeer en Zoeterwoude. Gelegen naast het OV-knooppunt Leiden-Lammenschans, met in de toekomst elk kwartier een trein uit Alphen en Utrecht en om de 5 minuten een snelle busverbinding naar het centrum. Ook transferbusjes zijn binnen een paar minuten bij de kop van de Breestraat. Deze parkeergarage staat nu vrijwel altijd leeg dus de eigenaar zal ongetwijfeld mee willen werken aan het opwaarderen hiervan naar een tweede DMC.

De ROC-Lammenschans garage

Het is duidelijk: het bouwen van de twee ondergrondse parkeergarages op de Garenmarkt en Lammermarkt is geen goed gefundeerde keuze maar een arbitraire, politieke keuze. Een hele dure en riskante, politieke keuze. Ondanks betere en goedkopere alternatieven gaat het college door met de voorbereidingen voor de bouw. GroenLinks zal het college blijven lastigvallen met argumenten die zullen aantonen dat het bouwen van deze twee garages geen goede oplossing is voor het Leidse parkeerprobleem.

“Ergens hebben ze natuurlijk wel gelijk. GroenLinks bedoel ik dan. Het kan ook anders, beter en voor minder geld.”
“Misschien wel ja, maar dat mag je nooit, maar dan ook nooit meer hardop zeggen, jongen, nooit meer!”