Tagarchief: Politiek

Zouden we meer belasting mogen betalen?

Met enige regelmaat constateer ik dat het ergens erbarmelijk mee gesteld is. Voorbeelden hiervan in de openbare ruimte zijn: zwerfafval op staat, niet-duurzame bouwprojecten en een herinrichting zonder groen (omdat het volgebouwd moet om het project te bekostigen). Ook op sociale gebieden constateer ik dit regelmatig, zoals in de bejaardenzorg, onderwijs en asielverlening. Mijn conclusie is telkens vooral dat we er blijkbaar niet meer geld over hebben om deze zaken echt goed te laten regelen en dat we daardoor met te weinig, incapabele of lanterfantende ambtenaren zitten. Meer mensen inhuren is duur, professionals inhuren nog duurder en mensen ontslaan is al helemaal prijzig (zeker als je ze eerst jaren hebt laten lanterfanten). Nu het geld op is en er bezuinigd moet worden, wordt het alleen maar erger. De overheid gaat juist nog minder doen en de burger moet zo veel mogelijk zelf organiseren.

Lees ook het commentaar van Martin Sommer op “burgerkracht” op:.de Volkskrant

Als het om vernieuwende ideeën bedenken en proefprojecten uitvoeren gaat (bijvoorbeeld voor de vergroening van onze versteende leefomgeving of van onze vervuilde economie), is burgerinitiatief uitstekend en moet dat inderdaad veel meer gestimuleerd worden. Een ander punt waar burgerinzet een goed idee is, is de controle van de standaardtaken van de gemeente. Mijn straat werd laatst opnieuw bestraat, maar geen van mijn buurtgenoten noch de stratenmakers zagen daar de noodzaak van in. Wij kregen de brief van de gemeente hierover echter pas toen de stratenmakers de volgende werkdag al zouden beginnen. Dat was te laat om de gemeente er nog op te wijzen dat het niet nodig was.

De straat vóór herbestrating (bron: Google)

Voor het uitvoeren van de standaardtaken, zoals de straat vegen, plantsoenen onderhouden en ouderenzorg, kan je burgers activeren, maar na verloop van tijd gaat het animo toch achteruit en stopt men er mee. Daarnaast is het vaak helemaal niet efficiënt.  Zo stond ik laatst het zanderige schoolplein van mijn kinderen te vegen, omdat de gemeente (die notabene eigenaar van de school is) de straatveegwagens de schoolpleinen niet laat doen. In de tijd dat ik daarmee bezig ben geweest had ik ook een extra techniekles kunnen geven die veel meer waard is dan de kosten van het vegen door een veegwagen.

Schoolplein vegen

Ik weet de oplossing voor de problemen met de standaardtaken wel. Er moet gewoon meer geld naar toe, niet minder. Dat geld moet ergens vandaan komen: linksom of rechtsom via belasting. Daarom vraag ik (ondanks dat ik deze maand zonder inkomen zit): Zouden we meer belasting mogen betalen zodat onze gemeente, provincie, staat, EU en wereld fatsoenlijk georganiseerd kunnen worden?

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre

Marktwerking

Door decentralisatie krijgt de gemeente steeds meer overheidstaken. Ik heb zo m’n twijfels of dat een goed idee is. Ten eerste leidt dat tot ongelijkheid in tarieven en voorzieningen en dat vind ik oneerlijk. Ten tweede vraag ik me af of de gemeente wel op alle terreinen de benodigde expertise in huis kan hebben. Ten derde is het gewoon minder efficiënt om in alle 408 gemeente dezelfde taak uit te voeren.

Inkomensverschillen per gemeente

Een oplossing voor gebrek aan expertise en inefficiëntie is marktwerking. Een commercieel bedrijf is gemiddeld efficiënter dan de overheid, want alleen de meest succesvolle bedrijven overleven in de onderlinge concurrentie. Marktwerking is een soort evolutie en dat is al 3,7 miljard jaar de succesformule van al het leven op aarde. Dus moeten we voor onze sociale woningbouw, openbaar vervoer, afval inzameling, filebestrijding en ruimtelijke ordening en zelfs voor natuur- en landschapsbeheer de markt z’n werk laten doen, toch?

Evolutie

Nu is er alleen probleem. De markt leidt vaak tot negatieve bijverschijnselen zoals slechte werkomstandigheden in derdewereldlanden. Daar kan je de markt niet de schuld van geven, zo is de gangbare opvatting. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat marktwerking tot verwatering van morele standpunten leidt. Die nare bijverschijnselen zijn dus inherent aan marktwerking!

Scienceartikel Morals and Markets
Wat is het leven van een muis je waard als je in je eentje de keus moet maken?
  • 34% van de proefpersonen: €5 of minder
  • 46% van de proefpersonen: €10 of minder
  • 76% van de proefpersonen: €50 of minder
En als je met anderen moet onderhandelen, wordt het dan anders door gedeelde verantwoordelijkheid, doordat je ziet dat anderen morele regels overtreden, of door focus op eigen gewin, want als jij het niet doet doet iemand anders het wel?
   • 76% van de proefpersonen: €10 of minder

De evolutionaire succesformule van de marktwerking kunnen we benutten, maar dan moet we wel goed opletten waar dat tot nare “bijverschijnselen” leidt, zodat we daar ingrijpen en geen marktwerking toestaan of die beperken. Tot welke misstanden leidt of gaat marktwerking in de gemeentetaken leiden? Ik weet het niet. Jij wel?

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre

Trage vragen

In deze tijd doen we veel dingen sneller dan tien jaar geleden, en iedere generatie lijkt wel weer sneller dan de voorgaande. ‘We’ willen resultaten in een hoge frequentie, zodat we blijven opvallen en mee kunnen blijven doen. Het gemeentebestuur heeft het ook. Binnen de vier jaar dat een college zit, moeten de resultaten van het ingezette beleid zichtbaar zijn. De wethouders lijken te denken dat hun positie of die van hun partij daarvan afhangt. Dit resulteert in veel kortlopende plannen, waarbij projecten worden getrokken door managers die tijd en geld strak beheren.

janoshnatuurlijketijd

afbeelding: ‘Natuurlijke Tijd’ van Janosh

Voor veel kwaliteiten van de stad kunnen we dit elan best gebruiken. Maar voor een vergaande verduurzaming van de stad ligt het wat anders. Om te beginnen kosten ruimtelijke veranderingsprocessen in de bestaande stad al gauw tien jaar. Vervolgens hebben we een flink ambitieniveau. Om een stad te transformeren naar een duurzame stad, zijn concepten en maatregelen nodig die we ons deels niet kunnen voorstellen. De technieken en processen die we kennen, brengen ons hoogstens op een tussenniveau, van zeg ‘over tien jaar’, en ze kunnen zelfs een beperking zijn voor volgende of verdere stappen. Mijn stelling is dat je grote veranderingen niet kunt vatten in projectplannen, waarbij er op angelsaksische wijze rechtstreeks op een zeer concreet doel wordt afgestevend.

transformatierupsvlinder

Filosoof Harry Kunneman introduceerde het begrip ‘trage vragen’, in eerste instantie rondom de transcendentie van de mens. Het betekent dat je vragen stelt, geschikt voor processen waarop je het ideale antwoord nog niet kunt kennen. Kunneman en anderen hebben het begrip uitgewerkt voor verandering van organisaties. Ik denk dat het ook een interessante benadering is voor transformatieprocessen in de fysieke omgeving.

zitteninvraagteken

Het stellen van trage vragen heeft net zo goed een planmatig karakter. Samen gaan we gemotiveerd op pad, laten we zeggen naar ‘een stip aan een zonnige horizon’. We zoeken met elkaar de aanknopingspunten om vanuit onszelf en binnen het systeem te transformeren. Waarom willen we iets, hoe kunnen we daar met elkaar aan werken? Daarbij kunnen we afspreken zo soms even stil te staan, om ons heen te kijken en te bepalen of we onze koers en ons gezelschap bijstellen. De gemeente kan deze werkvorm zelf hanteren én inzetten bij het ondersteunen van burgers en bedrijven die zich inzetten voor verduurzaming. En als we dan toch het hooghangende fruit gaan plukken, nemen we onderweg het laaghangende wel mee. Goed tegen de honger, en het smaakt naar méér.

transformatieopreisgaan

Geplaatst door Mieke Weterings

Raad #071 10-02-2011

foto: Walter van Peijpe


Donderdag 10 februari
 om 20:00 is er een raadsvergadering. Lees hier de agenda. Vanuit de commissie Ruimte & Regio staan de volgende punten op de agenda.

Aanvullende vragen door GL aan het college naar aanleiding van de beantwoording van Schriftelijke Vragen over het niet aanwijzen van de ‘Van der Klauwtoren’ als gemeentelijk monument. In de beantwoording onderschrijft het college de conclusie van de Monumentenselectiecommissie dat de Van der Klaauwtoren van cultuurhistorische waarde is. Ook deelt het college de mening van GL dat afwijken van het advies van de Monumentenselectiecommisse alleen kan als daar zwaarwegende argumenten voor zijn. De zwaarwegende argumenten die de gemeente in dit geval noemt zijn de vergevorderde staat van de bouwplannen (bouwvergunning en sloopvergunning voor slopen in het beschermd stadsgezicht zijn al verleend) en de kosten die voor de planontwikkeling al gemaakt zijn. Er bestaat een reële kans dat de eigenaar een schadevergoeding van de gemeente zal eisen wanneer de toren wordt aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. In het Leidsch Dagblad noemt verantwoordelijk wethouder Jan-Jaap de Haan het niet eerder aanvragen van de monumentenstatus ‘een foutje’ en ziet het als ‘een les voor de toekomst’. Dat vraagt om uitleg.

Vaststelling Bestemmingsplan Haagwegterrein West. Een hamerstuk met een stemverklaring van onder andere GroenLinks. Bestemmingsplan Haagwegterrein West biedt een juridisch-planologisch kader voor het zuidwestelijke deel van het Haagwegterrein. Het plan maakt in hoofdzaak de vergunning van woontoren ‘De Verleyding’ mogelijk. Vanuit de omgeving zijn grote bezwaren tegen de bouw van deze woontoren geuit. GL is het met een groot deel van deze bezwaren eens en zal tegen stemmen.

Oostvlietpolder, afsluiten grondexploitatie. Omdat de ontwikkeling van bedrijvenpark Oostvlietpolder wordt stopgezet stelt het college voor om de grondexploitatie Oostvlietpolder af te sluiten en het Verwervingskrediet Oostvlietpolder in te trekken. GL is het eens met dit voorstel en zal voor stemmen.

Vaststellen Nota van Uitgangspunten voor herontwikkeling Stationsgebied Leiden Centraal. Een erg goede en ambitieuze stedenbouwkundige visie van het internationaal gerenommeerde bureau MAXWAN is de grondslag voor deze nota van uitgangspunten. Het vaststellen van de nota is de eerste stap om van het troosteloze Stationsgebied een levendige Stationsbuurt te maken. GL is erg enthousiast over het plan en zal voor stemmen. Later op deze site een uitgebreide reactie op het ontwerp.

schets MAXWAN

Agenda CieR&R071 06-01

Klik hier voor de agenda. Interessant is het vaststellen van het stedenbouwkundig plan Aalmarktgebied. Het ontwerp is van het architectenbureau Rijnboutt. Zou het er dan ooit eens van komen? Ook interessant is de informatieve behandeling van de Nota van Uitgangspunten voor de herontwikkeling van het Stationsgebied Leiden Centraal. Rients Dijkstra van bureau Maxwan is verantwoordelijk voor het ontwerp. Een bureau met een zeer goede naam en met mooie projecten, dus dat belooft wat!